Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci provozování internetového obchodu www.umelekvetiny.cz. Prodávajícím je společnost Ing. Alena Svobodová - FLEUR imitée se sídlem na ulici Řípská 20a, 627 00 Brno. Kupujícím je návštěvník internetových stránek na adrese http://www.umelekvetiny.cz, který prostřednictvím systému odeslal řádnou objednávku nabízeného zboží a je spotřebitelem a nejedná při uzavření smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu "www.umelekvetiny.cz" jsou platné ve znění uvedeném na adrese http://www.umelekvetiny.cz v den a hodinu odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.


Objednávky

1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.umelekvetiny.cz. Kupujícímu je na této adrese k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu www.umelekvetiny.cz elektronickou cestou. Podrobně je postup při odeslání a potvrzení objednávky popsán v pokynech Jak nakupovat.

2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, a to zasláním emailové zprávy "Potvrzení objednávky", která obsahuje informace o prodeji a číslo objednávky.

4. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo faxem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

5. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží, nebo jiný termín dodání vždy telefonicky nebo e-mailem.

6. Potvrzenou objednávku (kupní smlouvu) může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 1 hodiny poté co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

7. Zákazníci nakupující na IČ mohou objednávat pouze celé balení vazbových květů.

8. Květiny z materiálu samet (velve) jsou určeny POUZE do interiéru.

9. Výroba květinových dekorací, mís a truhlíků se platí na účet dopředu. Je to zakázková výroba na míru. Posíláme upozornění na platbu předem emailem.


Dodací a platební podmínky

1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce
a) do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku;
b) do 2-3 pracovních dnů od přijetí platby předem;

2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedených termínech, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.

3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího, např. udání nesprávné adresy, nepřítomnost osoby, která má zásilku převzít.

4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení.

5. Všechny ceny se rozumí jako ceny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka) nese kupující.

6. Platbu předem zašle kupující na účet prodávajícího u KB bezhotovostním převodem s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu.

7. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

8. V případě nedoručitelnosti zásilky bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží (poštovné, balné, dobírka, smluvní cenu za přímý dovoz).

9. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží. Kupující odstupuje od smlouvy písemným prohlášením na předávacím dokladu, který musí spolu s vráceným zbožím doručit na adresu prodávajícího zboží nesmí být poškozeno.

10. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující ze svých prostředků. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.


Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.

2. Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu emailem.


Reklamace

1. Podmínky a způsob reklamace případných vad dodávaného zboží jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je uveřejněn jako dokument na www.umelekvetiny.cz.